Plavárenský poriadok

Povinnosťou každého návštevníka Mestskej krytej plavárne v Žiline je dodržiavať Plavárenský poriadok.
  • Používanie krytého bazéna, sauny a letného areálu vrátane bazénov pre plavcov a neplavcov je možné v čase prevádzky, po zakúpení vstupenky, bodovej vstupenky a permanentky, po preukázaní sa dokladom totožnosti pri nároku na bezplatný vstup, alebo po objednaní a dohodnutí prenájmu. Deťom do 6 rokov je povolený  vstup len v sprievode dospelej osoby. Maximálny počet návštevníkov v celkom areáli je 3000 osôb. Po dosiahnutí maximálnej kapacity nie je možný vstup ďalších návštevníkov do areálu.
  • Hĺbka bazénov: krytý bazén min. hĺbka 1,3 m., max. hĺbka 3,5 m. (označenie na krajoch bazéna), vonkajší neplavecký bazén max. hĺbka 1,4m., vonkajší plavecký bazén min. hĺbka 1,35m., max. hĺbka 1,8 m. Detský bazén, hĺbka 0,3m. Kúpanie sa neplavcov vo vode hlbšej ako 1,4 m. je zakázané. Kúpanie sa detí do 4 rokov s výnimkou detského bazéna je zakázané.
  • Z hygienicko-bezpečnostných dôvodov do zariadenia nesmú vstupovať osoby s infekčnými, prenosnými chorobami a chorobami vzbudzujúcimi odpor, osoby zahmyzené, osoby pod vplyvom alkoholu a omamných látok. Taktiež sa môže odmietnuť vstup osobám, ktorých návšteva by mohla narúšať poriadok, bezpečnosť prevádzky a čistotu v bazénoch, ako aj osobám nerešpektujúcich mravné a spoločenské zásady.
  • Po zakúpení vstupenky, majú návštevníci možnosť uložiť si osobné veci do uzamykateľnej skrinky. Za kľúč od skrinky sa vyberá záloha 5 €. Za stratu, prípadne poškodenie zapožičaného kľúča od šatníkovej skrinky je návštevník povinný zaplatiť určenú náhradu. Vstup do bazénov je povolený zásadne iba v plavkách (nie v spodnej bielizni). Návštevníci s dlhými vlasmi sú povinní mať ich zopnuté gumičkou, alebo použiť kúpaciu čiapku. Každý návštevník je povinný pred použitím bazénov, dôkladne sa umyť v priestore spŕch. V letnom období je každý návštevník povinný pri prechode z plážoviska k bazénom prejsť cez brod.
  • Počas prevádzkových hodín môže návštevník prekročiť časový limit na vstup do zariadenia o 15 min., potom je povinný zakúpiť si novú vstupenku. Na konci prevádzkového času je návštevník povinný opustiť priestory prevádzky v limite prevádzkového času. Počas prevádzky letných bazénov sa pri vstupe cez letný vstup účtuje celodenné vstupné.
  • Prevádzková doba a obsadenosť krytého bazéna v jednotlivých dňoch je zverejnená na mesačnom programe plávania na informačných tabuliach krytej plavárne, na internetových stránkach www.plavarenzilina.sk, týždenný program plávania je uverejňovaný v regionálnych týždenníkoch. Rozsah používania zariadenia pre verejnosť môže byť v niektorých prevádzkových hodinách obmedzený. Tieto hodiny sú vyhradené pre plavecké školy, základné a stredné školy na sústredení a pod. Nie je dovolené akýmkoľvek spôsobom narušovať plaveckú výučbu a podujatia. Zmena programu vyhradená.
  • Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník zapríčiní vlastnou neopatrnosťou, alebo nedodržaním plavárenského poriadku, neberie prevádzkovateľ zariadenia zodpovednosť. Miestnosť prvej pomoci je umiestnená v miestnosti plavčíkov. Všetky úrazy sa oznamujú plavčíkovi, ktorý je povinný poskytnúť prvú pomoc, prípadne zavolať rýchlu záchrannú službu a vyhotoviť zápis o úraze. Prevádzkovateľ objektu neručí za stratu donesených vecí. Predmety nájdené v objekte zariadenia odovzdajte do pokladne, kde budú ihneď zapísané do knihy nálezov. Cenné predmety a väčšie čiastky peňazí je možné po dohode uschovať v pokladni. Každý návštevník je povinný šetriť vodou, zároveň šetriť všetky používané zariadenia v objekte.
  • V CELOM AREÁLI JE ZAKÁZANÉ: kričať, pískať, robiť hluk, behať, vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby do bazénu, chovať sa odporujúco zásadám bezpečnosti a mravnosti, trhať kvety a stúpať na kvetinové záhony, akokoľvek znečisťovať priestory areálu, používať sklenené veci a iné veci, ktoré sa môžu rozbiť a spôsobiť zranenie, používať plutvy a iné potápačské pomôcky okrem vyhradených hodín a dráh na to označených, vodiť so sebou do areálu zvieratá, svojvoľne premiestňovať zariadenie, svojvoľne používať lekárničku prvej pomoci bez vedomia pracovníkov Mestskej krytej plavárne, s.r.o., volať o pomoc bez príčiny. V priestoroch solária letných bazénov sa zvlášť zakazuje konzumácia jedál, behanie okolo bazénov. V celom areáli Mestskej krytej plavárne, s.r.o., je zakázané fajčiť, s výnimkou miest na to určených. Je zakázané skákanie do bazénov v celom priestore bazénov. Každý návštevník je povinný poslúchať pokyny pracovníkov Mestskej krytej plavárne, s.r.o., ktorí sú zodpovední za prevádzku a presné dodržiavanie plavárenského poriadku. Plavárenský poriadok sleduje dodržiavanie poriadku a tým spríjemnenie pobytu všetkých návštevníkov.
  • Návštevníkom krytého bazéna a sauny odporúčame: Pohybovať sa opatrne, zvlášť v mokrých priestoroch, kde je nebezpečenstvo pošmyknutia. Správať sa k sebe navzájom ohľaduplne a slušne. Pripomienky, návrhy alebo sťažnosti, týkajúce sa prevádzky zariadenia, môžu návštevníci adresovať osobne, alebo na plavaren@plavarenzilina.sk

 

Pri nerešpektovaní tohto plavárenského poriadku môže byť návštevník pracovníkmi mestskej krytej plavárne napomenutý a v odôvodnených prípadoch môže službukonajúci personál vykázať návštevníka zo zariadenia bez nároku na vrátenie vstupného.

VŠETKÝM NÁVŠTEVNÍKOM ŽELÁME PRÍJEMNÝ POBYT

maskot